VILKÅR OG REGLER

SIKKERHETSREGLER
  1. Medlemmet skal følge instrukser gitt av Inkka Studio-instruktører og ansatte

 

TRIVSELSREGLER
  1. Medlemmet skal alltid opptre høflig og vise hensyn og aldri diskriminere andre personer som er på Inkka Yogastudio

  2. Vi er stille i det vi entrer yogashala

  3. Vi er rolige i gangene før, under og etter time

  4. Det skal ikke medbringes mat inn i yogashala

  5. Utesko skal plasseres på henviste plasser i gang eller garderobe på eget ansvar, og vi går uten sko i yogarom.

FOTOGRAFERING 

  1. Det vil bli informert av Inkka instruktør eller ansatt ved fotografering, videoopptak til sosialemedier.

  2. Fotografering eller filming av andre medlemmer eller ansatte uten samtykke er ikke tillatt. 

  3. Fotografering og filming i garderoben er ikke tillatt. 

VILKÅR:

1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») 

som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Inkka Studio. 

Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. 

I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av 

særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige 

tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.

 2. MEDLEMSKAP I INKKA STUDIO

2.1. Medlemskap i Inkka Studio kan tegnes av myndige personer som:

2.1.1. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter Inkka Studios vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.

2.1.2. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i Inkka Studio.

2.1.3. Ikke tidligere har blitt utestengt fra Inkka Studio.

2.1.4. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i Inkka Studio.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Inkka Studio, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.  

2.4. Medlemskapet i Inkka Studio er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid

2.5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.6. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere tilleggstjenester i samsvar med Inkka Studio til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

2.7. Oppsigelse uten bindingstid trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

2.8. Inkka Studio vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.9. Inkka Studio vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Inkka Studio vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).

2.10. Rabattordninger

2.10.1. Student

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattInkka Studio ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 30 år. Fra og med fylte 31 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om Medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.10.2. Bedrift

2.10.2.1. Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom Inkka Studio og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle Inkka Studio dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.16.3. Senior

Personer fra og med fylte 67 år tilbys den til enhver tid gjeldende rabattInkka Studio ved tegning av medlemskap.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Inkka Studio til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte Inkka Studio dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste må Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. 

3.4. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Inkka Studio kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan Inkka Studio først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med Inkka Studio og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har Inkka Studio ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom: 

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 7. 

3.7.2. Inkka Studio har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7. 

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Informere Inkka Studio ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.2. Informere Inkka Studio om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.3. Inkka Studio vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

4.2. Medlemmet gis tilgang til Inkka Studios digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

5. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

5.1. Inkka Studio vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

5.2. Medlemmet samtykker til at Inkka Studio  registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av Inkka Studios tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Inkka Studio. 

Medlemmet samtykker til at Inkka Studio lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg. Medlemmet kan også selv legge til egen treningshistorikk som vil bli lagret på tilsvarende måte. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om medlemmet har avbestilt plass på time.

5.3. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. Inkka Studio skal bekrefte mottak av melding om sletting.

5.5. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

5.6. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at Inkka Studio kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte Inkka Studio. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan Medlemmet selv administrere via innstillingene på din brukerprofil. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet (PT Start) eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette blant annet for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Inkka Studio.

5.8. Generell informasjon fra Inkka Studio om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

6. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

6.1. Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til Inkka Studio innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

6.2. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6.2.1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

6.3. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post, kontaktskjema, brev eller telefon benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig på Inkka Studio. Inkka Studio vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

6.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til Inkka Studio uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. Inkka Studio skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

6.5. Dersom Inkka Studio og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. Inkka Studio kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på Inkka Studio. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

6.6. Inkka Studio har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

6.6.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder Inkka Studio seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Inkka Studio gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.6.2. Inkka Studio forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil Inkka Studio gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.6.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 6.6.1 og 6.6.2, eller faller innenfor punkt 6.6.4, forbeholder Inkka Studio seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

6.6.4. Vedtar Inkka Studio betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil Inkka Studio gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

6.6.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 6.6.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til Inkka Studio innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

6.6.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 6.6.4, avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra Inkka Studio via e-post eller brev.

6.7. Inkka Studio har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

6.7.1. Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

6.7.2. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Inkka Studio.

7. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI 

7.1. Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. Inkka Studio er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et Inkka Studio. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av Inkka Studio.  

7.2. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et Inkka Studio-senter etter tidspunkt for ordinær stenging, har Inkka Studio rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. Inkka Studio kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

7.3. Inkka Studio er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et Inkka Studio. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

8. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

8.1. Inkka Studio er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Inkka Studios treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Inkka Studios kontroll og Inkka Studio ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

8.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

8.3. Tvister mellom Medlemmet og Inkka Studio skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

8.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av Medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.